Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Infoavond tso Bouw- en houtkunde – woensdag 13 juni om 19.30u

In de steinerpedagogie hechten wij veel belang aan een brede algemene opvoeding waarbij een onderzoekende houding, kunstzinnigheid en een harmonieuze verhouding met de omgeving enkele belangrijke pijlers zijn van een gezonde ontwikkelingsweg. Toch geven sommige leerlingen na de 8ste klas aan op een andere manier te willen gaan werken.

Een meer praktische manier van denken en leren sluit beter aan bij hun vragen en noden. De school wil hen tegemoetkomen met een brede technische richting bouw- en houtkunde met een klemtoon op duurzaamheid, ecologische bouwtechnieken en aandacht voor esthetiek en natuur. We trachten alle leerinhouden op een meer bruikbare, toegepaste en vindingrijke manier te benaderen.

Ook in de tso-richting staat dus, net zoals in het aso, een ontwikkeling met hoofd, hart en handen centraal, waarbij de nadruk vooral op de handen wordt gelegd.

Enkele pijlers voor deze richting zijn:

  • Brede, algemene vorming
  • Kleine klasgroepen (max. 16 leerlingen)
  • Directe link met het werkveld door stages, bedrijfsbezoeken en projecten
  • 4 extra-murosweken per jaar
  • Ruimte voor kunst, muziek en expressie
  • Belang voor esthetische kwaliteiten
  • Oog voor elke individuele leerling door een nauwe opvolging
  • Grote verbondenheid met de ouders
  • Leren creatief en out of the box denken
  • Het jaarwerk en de stages bieden kansen tot verdieping van eigen interesses

Wens je meer informatie over deze richting? Ben je gewoon nieuwsgierig? Dan ben je van harte welkom op de infoavond op woensdag 13 juni 2018 om 19.30u in lokaal 9A. Ingang via Kasteellaan 54, 9000 Gent.

Graag uw komst doorgeven via: tso@steinerschoolgent.be
Inschrijvingen: els.meyns@steinerschoolgent.be

Sylvie De Vogelaere (coördinator tso, titularis 10T en leerkracht)
Tom Weyn (coördinator tso, titularis 9T en leerkracht)

Wens je meer info in verband met het inschrijven in de middelbare school?

Vacature basisschool

Onze kleuterschool is op zoek naar een KLEUTERONDERWIJZER ad interim (m/v/x) voor een opdracht van 14/24 in de kleuterschool vanaf 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019

Onze lagere school is op zoek naar een VAKLEERKRACHT HANDWERKEN ad interim (m/v/x) voor een deeltijdse tot halftijdse opdracht in de lagere school vanaf 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019

Sollicitaties (motivatie + cv) vóór 30 mei 2018 bezorgen aan Sigûne Hesper, sigune.hesper@steinerschoolgent.be

 

Onze lagere school is op zoek naar een ONDERWIJZER ad interim (m/v/x) voor een voltijdse of bijna voltijdse opdracht in klas 4 vanaf 3 december 2018 tot en met 30 juni 2019 (vervanging bevallingsverlof)

Sollicitaties (motivatie + cv) vóór 15 juni 2018 bezorgen aan Sigûne Hesper, sigune.hesper@steinerschoolgent.be

Meer informatie vindt u op vacatures

Vacature middelbare school

Onze middelbare school is op zoek naar een PRAKTIJKLEERKRACHTEN BOUW/HOUT (m/v/x) in de tso-richting bouw- en houtkunde in de 2e en 3e graad vanaf 1 september 2018 tot einde schooljaar

Sollicitaties (motivatie + cv) vóór 25 mei te bezorgen aan Jochen De Bruycker en Thomas Vercauteren, directiemiddelbaar@steinerschoolgent.be

Meer informatie vindt u op vacatures

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

 

Fondsenwerving

Beste ouder, medewerker, sympathisant

Het feestjaar 2019 nadert, de honderdste verjaardag van de steinerpedagogie! Wereldwijd bloeit en groeit de beweging nog steeds. Ook de Vlaamse steinerscholen groeien flink. Sommige scholen barsten zelfs uit hun voegen en moeten lange wachtlijsten aanleggen. De oplossing? Meer klassen, natuurlijk!

Sinds zo’n twee jaar zien we een explosie aan nieuwe initiatieven. Her en der hebben ouders het lef om in samenwerking met de leerkrachten een lagere of middelbare school op te starten. Voor het basisonderwijs zagen we zo de geboorte van de steinerscholen in Ronse, Antwerpen (Lamorinièrestraat) en Tervuren. In het secundair onderwijs leverde het een nieuwe middelbare school op in zowel Aalst, Turnhout als Brussel en een nieuwe technische richting in Gent. Daarnaast hebben de scholen in Leuven, Lier, Berchem en Antwerpen (Hibernia) nog extra klassen ingericht om aan de vraag te voldoen.

Fantastisch nieuws, toch? Alleen, nieuwe scholen of klassen richt je uiteraard niet in voor een appel en een ei.

Alle scholen in Vlaanderen krijgen subsidies voor de lonen van hun leerkrachten. Het werkingsbudget dat een school ontvangt wordt berekend op het aantal leerlingen dat op 1 februari van het voorafgaande schooljaar is ingeschreven op de school, de zogenaamde februaritelling. Maar de subsidie die je vervolgens ontvangt, wordt pas uitbetaald in het volgende schooljaar. Elke nieuwe klas moet dus een jaar lang door de school zelf gefinancierd worden…

Wat kost dat dan wel, zo’n nieuwe klas? Wel, je kunt gerust uitgaan van zo’n 100.000 euro, waarvan het leeuwendeel personeelskosten zijn. En dat moet de school dus maar liefst vier tot zes jaar lang volhouden, voor elke klas die er het jaar voordien niet was. Niet te verwonderen dat onze scholen dus allerlei wegen bewandelen om hun groei ook financieel te kunnen dragen.

Om elke nieuwe of uitbreidende steinerschool te ondersteunen, heeft de Federatie Steinerscholen een samenwerking met het fonds PiAntro opgestart. Het fonds PiAntro wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en kan niet-gesubsidieerde initiatieven ondersteunen. De giften die PiAntro ontvangt, worden rechtstreeks verdeeld naar deze scholen. En zo kun ook jij het steineronderwijs in Vlaanderen steunen! Een eerste grote actie van PiAntro was de ondersteuning van de beroepsrichting Duurzaam Wonen in de Lierse steinerschool.

Wil ook jij het steineronderwijs in Vlaanderen steunen? Draag gerust je centje bij via PiAntro!

Alle giften zijn welkom via: Koning Boudewijnstichting, Rekeningnummer: (IBAN) BE10 000 000 0404 – (BIC) BPOTBE1, Gestructureerde mededeling: ***182 0460 00286 ***

Voor giften vanaf 40 euro per jaar krijgt de schenker via de Koning Boudewijnstichting een attest dat bij de belastingaangifte kan worden gevoegd. Dat kan een belastingvermindering opleveren van 45% van het op het attest vermelde bedrag. Uiteraard zijn ook kleine maandelijkse schenkingen heel welkom, bijvoorbeeld via een vaste opdracht.

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen in de nieuwe scholen, volg ons dan ook op facebook.

In naam van alle huidige en toekomstige leerlingen: dankjewel!

 

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2017-2018 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

 

Onze Facebookpagina