Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op een aantal vragen die ons vaak gesteld worden.

Niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op!

Hoeveel Steinerscholen zijn er in Vlaanderen?

Er zijn 31 steinerscholen in Vlaanderen: 21 basisscholen en 10 middelbare scholen. Meer info vind je op de website van de Federatie Steinerscholen.

Onze middelbare school is één van de acht vestigingen van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen (MSV).

Zijn leerlingen die nu een beroeps of technische richting volgen welkom op deze school?

De enige formele voorwaarden om zich bij ons in de zevende klas  (1e jaar secundair onderwijs  A-stroom) in te kunnen schrijven zijn:
  • in het bezit zijn van het getuigschrift van basisonderwijs
  • het pedagogisch project van de school onderschrijven
  • zich akkoord verklaren met het schoolreglement.

Onze vestiging in Gent biedt vanaf de negende klas (3e jaar secundair onderwijs) tot en met de twaalfde klas
– aso, richting steinerpedagogie aan. Dus: een kandidaat-leerling moet dan in het bezit zijn van een attest dat vanuit het vorig schooljaar toegang verleent tot ASO, richting steinerpedagogie.

– tso, richting Bouw- en houtkunde aan. Dus: een kandidaat-leerling moet dan in het bezit zijn van een attest dat vanuit het vorig schooljaar toegang verleent tot tso, richting Bouw- en houtkunde.

In de vestiging De Es in Berchem kunnen ook leerlingen terecht in de B-stroom, zonder daartoe een getuigschrift van basisonderwijs nodig te hebben.

In de vestiging in Lier bestaat ook een bso, richting Duurzaam Wonen.

Hebben de leerkrachten een speciale opleiding genoten? Welke?

Leraren met een standaard opleiding kunnen bij ons aan de slag.  Het is wel zo dat wij van alle leraren, en zeker van de starters, nascholing verlangen in de steinerpedagogie.  Zo voorziet de Federatie van Vlaamse Steinerscholen een adequaat vormingsaanbod.

Komt het lessenrooster overeen met een lessenrooster dat leerlingen uit het aso volgen?

Het aantal lesuren (van 50 minuten, soms gegroepeerd per twee) is vergelijkbaar met andere aso-richtingen. Als men de wekelijkse agenda van onze leerlingen vergelijkt met het rooster in andere aso-scholen dan vallen enkele zaken bijzonder op:

  • Sommige vakken (zoals aardrijkskunde, chemie, fysica, geschiedenis, literatuur …) worden tijdens de ochtendperiode aangeleerd, d.w.z. in periodes van drie weken staan de eerste lesuren van de dag telkens in het teken van één bepaald vak. Leerlingen dompelen zich op die manier helemaal onder in de leerstof, zodat ze zich die echt eigen maken.
  • Er een ruime plaats voor kunstvakken. In de in de 2e en 3e graad van de middelbare school aso-richting worden tot 5 lesuren plastische kunstvakken en ambachten, 2 lesuren muzikale opvoeding en 1 lesuur koorzang ingericht. In elke graad wordt een klastoneel voorbereid en opgevoerd.
  • In de 2e en 3e graad van de middelbare school gaan de leerlingen in groep naar buiten tijdens de extra-murosweken, werkweken en schoolreizen: bosbouw, landmeten, een cultuurreis naar Chartres … en waar elke leerling naar uitkijkt: de eindreis in het laatste jaar waarbij de klas zelf de bestemming mee bepaalt en acties op poten zet om de reis te helpen financieren.
  • Tijdens een stageweek trekken de leerlingen vanaf de tweede graad ook buiten de schoolmuren. Met individuele landbouwstages, winkelstages, industriële stages en sociale stages leren ze het werkveld en de dagelijkse praktijk kennen.
  • Jaarwerken en eindwerken bereiden leerlingen voor op de toekomst na de middelbare school. Het eindwerk, een tweejarig individueel project, is een echte maturiteitsproef met zowel een theoretisch als een praktisch en/of kunstzinnig deel.

Is een overschakeling naar het gewoon middelbaar onderwijs mogelijk?

Ja! De regels voor het instappen of overschakelen van studierichting zijn gewoon van toepassing zoals in een andere aso-richting. Uiteraard zal er een aanpassing nodig zijn en zal veel afhangen van de motivatie en de eigen capaciteiten van de leerling.

Moet mijn kind kunstzinnig begaafd zijn om aansluiting te vinden? Moet het muziekschool of tekenles volgen?

Nee! We trachten te vertrekken van wat het kind op dit gebied reeds kan. De leerling moet wel interesse hebben en graag kunstzinnig bezig zijn.

Kunnen leerlingen van het aso van de middelbare Steinerschool naadloos naar een hogeschool of universiteit gaan?

De trajecten van onze leerlingen zijn zeer verscheiden. Velen hebben probleemloos hogere studies (eventueel aan de universiteit) aangevat. Voor sterk wiskundige richtingen (zoals ingenieursstudies) moet men zich persoonlijk extra voorbereiden, eventueel met een tussenjaar.

Is het voor leerlingen die het basisonderwijs in de Steinerschool gevolgd hebben mogelijk om in het middelbaar aan te sluiten bij een gewone aso-school?

Ja, zonder bijkomende test of extra opleiding kunnen leerlingen die de basisschool in het steineronderwijs gevolgd hebben aansluiten bij een willekeurige middelbare school.

Smartschool, hoe werkt het?

In de middelbare school werken we met Smartschool. De leerkrachten, leerlingen, ouders en begeleiders kunnen op deze ene centrale plaats, al het nodige terugvinden betreffende: Lessenrooster, taken & toetsen, resultaten &rapporten, communicatie & oudercontacten, en nog veel meer.

Hoe je kan inloggen lichten we hier toe.

Welke richtingen gaan de oud-leerlingen uit?

De door onze oud-leerlingen behaalde hogere diploma’s splitsen zich als volgt op: 55% behaalde een diploma in een bacheloropleiding en 45% in een masteropleiding.

Ruim 30 procent slaagde in de sociaal-agogische, de psychologische en pedagogische richtingen én de lerarenopleidingen. Daarna volgen de meer artistieke en toegepaste artistiek-technische richtingen, zoals muziek, podiumkunsten, audiovisuele en beeldende kunsten, én architectuur met in totaal 25%. Economie, handelswetenschappen, industriële, technologische en toegepaste wetenschappen zijn samen goed voor 17%. Telkens 8% kozen voor taal- en letterkunde, geschiedenis, godsdienst, moraal en wijsbegeerte enerzijds of voor gezondheidszorg en geneeskunde anderzijds. Lager scoren de exacte wetenschappen én de politieke en sociale wetenschappen, rechten en criminologie.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook voorbeelden van atypische uitstromers: een opvallend groepje ging werken in de bio-ecologische bouwsector, iemand runt nu een zelf-oogstboerderij, iemand startte een succesvolle kledingwinkel in ecologisch verantwoorde kleding, anderen zijn vastgoedverkopers, enz. Zij zijn allen nu succesvolle zelfstandigen. Daarnaast gingen ook een paar oud-leerlingen bij de politie.

Je merkt, even breed als het aanbod van de steinerpedagogie is, is de waaier aan mogelijkheden die zich nadien aanbiedt.

Is er een kantine? Hoe zit het met het middageten op school?

De leerlingen tot en met klas 9 eten in hun eigen klas onder begeleiding van hun klasleraar of titularis. Vanaf de 10e klas mogen leerlingen naar buiten over de middag en eten dus zelfstandig.