Middenbouw

De eerste twee jaren van de middelbare school of middenbouw (zevende en achtste klas) vormen een overgang tussen onderbouw  (lagere school) en bovenbouw (tweede en derde graad).

De eerste twee jaren van de middelbare school sluiten sterk aan bij de onderbouw voor wat betreft de opbouw van het leerprogramma. Er is een prominent aanwezige klasleraar, die de klasgroep gedurende deze twee jaren begeleidt. Deze neemt bewust meerdere vakken op zich binnen het lessenpakket van de klasgroep.

Lees meer onder “Pedagogie”.

Schooluren middelbare school

De lessen worden gespreid over 9 halve dagen van maandag tot vrijdag. De vrije halve dag valt voor alle klassen op woensdagnamiddag.

Schooluren schooljaar 2023-2024 :

Voormiddag Namiddag
08.50 – 10.30 lesuur 1 & 2  13.20 – 14.10  lesuur 5
10.30 – 10.50 ochtendpauze  14.10 – 15.00  lesuur 6
10.50 – 11.40 lesuur 3  15.00 – 15.10  namiddagpauze
11.40 – 12.30 lesuur 4  15.10 – 16.00  lesuur 7
12.30 – 13.20 middagpauze  16.00 – 16.50  lesuur 8

In deze uurregeling worden ‘blokken’ van twee lesuren gebruikt voor de ochtendperiodes (= lesuur 1 & 2), het vak lichamelijke opvoeding en de kunst- en ambachtelijke periodes. De spreiding van lichamelijke opvoeding en de kunst- en ambachtelijke periodes varieert per klas.

De lessen beginnen elke ochtend om 08.50 u. Het einde van de schooldag varieert per klas en per dag. De lessen eindigen ten vroegste om 15.00 u en ten laatste om 16.50 u. Op woensdag eindigt de school om 12.30u.

Lessentabel

1e jr klas 72e jr klas 8
TALEN
Engels22
Frans33
Nederlands44
Nederlands toneel / Expressie11
WETENSCHAP en WISKUNDE
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie-1
Techniek / Fysica12
Wiskunde55
EXPRESSIE / KUNST / MUZIEK
Tuinbouw2-
Houtbewerking11
Handwerk-1
Plastische opvoeding22
Muziek22
ATELIER
Textiel / Koken / Fiets herstellen2-
Textiel / Koken / Elektriciteit / Jaarwerk-2
MAATSCHAPPIJ
Cultuurbeschouwing11
Geschiedenis22
BEWEGING
Lichamelijke opvoeding22
EXTRA
Titularisuur11
Extra muros11

De lessentabel bevat vakken die op wekelijkse basis terugkeren op het weekrooster, vakken die in periodes worden gegeven en tevens vakken die ingericht worden als intra of extra muros.

Een uur van de lessentabel dat ingericht wordt als intra of extra muros, staat niet op het weekrooster dat uw kind op 1 september meekrijgt. Het aantal uren op de lessentabel, die hieronder wordt weergegeven, is hierdoor in de meeste klassen iets hoger dan de effectieve uren op de weekrooster.

In het algemeen secundair onderwijs (aso) wordt er maximum 3 uren ingericht als intra of extra muros, in klas 12 maximum 4 uren.

Overzicht extra-murosweken

De extra-murosweken worden doorgaans als vijfdaagse in het eerste en tweede semester georganiseerd.
In de bovenbouw organiseren we tijdens deze periodes doorgaans de ‘stageweken’.

 7e klas

  • kennismakingstweedaagse (1ste semester)
  • avonturenweek Ardennen / zeeklas (2de semester)

 8e klas

  •  projectuitstap / tweedaagse Brussel (1ste semester)
  •  zeilweek / avonturenweek Ardennen (2de semester)

Pedagogie

De middenbouw is een aparte entiteit binnen de school en kenmerkt de overgangsfase tussen onder- en bovenbouw en worden beetje bij beetje voorbereid om meer zelfstandig aan de slag te kunnen gaan in de bovenbouw.

Ook de kinderen bevinden zich in een overgangsfase tussen het kind zijn en de puberteit die voor de deur staat. We hebben dus bijzondere aandacht voor beide aspecten die in de leerling schuil gaan. Kinderen worden zich daarbij ook voor het eerst écht bewust van zichzelf en dat vraagt een aparte aanpak.

Er is veel plaats voor omhulling: de leerlingen worden van dichtbij opgevolgd door de titularis, zorgcoördinator en vakleraren. Het volledige lerarenteam bespreekt de leerlingen in een wekelijkse vergadering.

In het periodeonderwijs is er veel aandacht voor het op verschillende manieren leren verwerken van leerstof. De leerlingen nemen notities, maken thuis een verwerking en daags nadien wordt de leerstof herhaald aan de hand van die verwerkingen. Er wordt weinig met handboeken gewerkt, zodat de leerlingen zich de leerstof werkelijk eigen kunnen maken. Voor vakken als wiskunde, Frans, Engels, Nederlands zijn er cursussen die nauwer aansluiten bij onze pedagogie.

De 7e klas (1e middelbaar) wordt gekenmerkt door het verleggen van grenzen en ontdekkingen. De leerlingen gaan over naar een nieuwe school en een nieuw deel van hun leven. Ze ontdekken wie ze zelf zijn en ook op sociaal vlak is dit een bewogen periode. Dan leren over de ontdekkingsreizigers als Magellaan en Marco Polo, die de wereld niet enkel ontdekten, maar ook veranderen, is verstelstof waar leerlingen zich innerlijk volledig mee kunnen verbinden en waar ze met open mond naar luisteren.

Ook in het fysieke staat grenzen verleggen centraal, in bijvoorbeeld een avonturenweek in de Ardennen. In aardrijkskunde wordt het sterrenstelsel ontdekt en in de vreemde talen is er voor het eerst plaats voor echte lessen Engels en het daarbijhorende inlevingsvermogen in een andere cultuur. In de lessen cultuurbeschouwing worden andere culturen en volkeren ontdekt en besproken. Ook de inhouden van vakken als P.O., tuinbouw, houtbewerking, wiskunde en Nederlands sluiten hierbij aan.

De 8e klas (2e middelbaar) kenmerkt een revolutionaire periode. Het verschil met de 7e klasser kan bij momenten gigantisch lijken. Innerlijk woedt er eveneens een revolutie, de puberteit ontwaakt. In de vertelstof slaan de verschillende revoluties (bv. Franse, Industriële) erg aan. Leerlingen willen zaken écht gaan doorgronden en begrijpen, ook in het fysieke. Dit komt bijvoorbeeld terug in de lessen techniek-fysica. Het woelige puberbrein is daarnaast enorm gebaat bij structuur. Die wordt bij uitstek gevonden in de meetkunde of de grammatica in Frans, Engels en Nederlands. Ook in P.O. is er meer structuur aan de orde; zo wordt in de 8e klas perspectieftekenen geleerd.

Bij dit alles staat zelfredzaamheid voorop. Naar het einde van de middenbouw toe is het de bedoeling dat leerlingen zoveel mogelijk hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. Daarbij worden ze twee jaar lang begeleid door dezelfde klastitularis die een nauwe band opbouwt met haar/zijn klas.