Zorg vanuit de steinerpedagogie

De zorg in de middelbare school staat niet los van de opdracht van leraren binnen de school. Alle leerlingen hebben recht op gepast onderwijs en daar proberen we op onze school met alle medewerkers aan tegemoet te komen.

Daarnaast heeft de steinerpedagogie intrinsiek ook al een aantal bijzondere kenmerken die ‘gezondmakend’ werken. Het betreft vooral de ontwikkelingsgerichte visie die ervan uitgaat dat de mens meer is dan alleen een denkend wezen. We spreken van ‘denken, voelen en handelen’. We willen de leerlingen dus aanspreken op hun denken, maar ook op hun voelen en hun handelen door een afwisseling van cognitieve vakken, praktijkvakken en kunstvakken.
Deze leerstof wordt leeftijdsgericht aangeboden, op een fenomenologische manier benaderd en – last but not least – met aandacht voor de spirituele dimensie in de ontwikkeling van de mens. De leerstof wordt gezien als ontwikkelingsstof.
Onze pedagogie is ook sterk vormend, zorgt voor ritme en regelmaat en biedt heel wat structuur binnen de ontwikkeling van onze leerlingen.

Zorg vanuit een wettelijk kader

Vanaf 1 september 2015 geldt een inschrijvingsrecht in alle scholen voor elk kind, ook met speciale onderwijsbehoeften. De school is verplicht redelijke aanpassingen te doen om het onderwijs toegankelijk te maken. Dit is een gevolg van het decreet van 21 maart 2014 (beter bekend als het M decreet).

Een redelijke aanpassing neemt de barrières weg waarmee leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te maken krijgen in een normale schoolomgeving. Zo kunnen die leerlingen de lessen volgen en zich optimaal ontwikkelen.

Sinds 1 september 2018 is het decreet leerlingenbegeleiding van toepassing. Het decreet ontstond vanuit een aantal knelpunten in leerlingenbegeleiding (onduidelijke rol- en taakverdeling, organisatie, toenemende werkdruk).
Het doel van het decreet is kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding garanderen voor elke leerling en dit op 4 domeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Ook binnen onze school zetten we in op deze domeinen. Zo werken we nauw samen met het CLB, organiseren drugpreventie dagen, geven we korte sessies studiebegeleiding over de middag, zetten we in op het promoten van gezonde voeding, werken we heel sterk aan welbevinden van elke leerling op school enz.

Zorg voor alle leerlingen

Alle leerlingen genieten bij ons op school van de brede basiszorg.
Zo is elke leerkracht een leerlingenbegeleider. Het hele schoolteam wil optimale ontwikkelingskansen creëren voor de leerlingen. Dat wil zeggen dat het omgaan met verschillen, via differentiëren in de klas, door elke leerkracht plaatsvindt.

Daarnaast hanteert de school een positieve benadering van de talenten van de leerlingen. Steineronderwijs is, zoals gezegd, ontwikkelingsonderwijs waarbij leerlingen aangesproken worden via ontwikkelingsstof, aangepast aan hun individuele ontwikkeling.

Opvoeden wordt op onze school ook gezien als een genezend proces waardoor onderwijs meer is dan enkel en alleen kennisoverdracht. De leraar weegt en zoekt methoden die het genezingsproces dienen. Het sleutelwoord voor de genezende opvoeding is ‘ritme’. Met het kunstzinnig-beeldend onderwijs bereikt de leraar het emotionele aspect van de leerling.

Individuele zorgvragen

Om individuele zorgvragen te bekijken gebruiken we het zorgcontinuüm.

Onze school biedt van daaruit aan leerlingen van de middelbare school de kans om ondersteunende maatregelen aan te gaan met de school. We bieden dus een aantal faciliteiten aan die moeten verhinderen dat alleen owv leerstoornissen teveel onvoldoendes op toetsen en taken worden behaald. Deze ondersteunende maatregelen kunnen voor de leerlingen een hulp zijn die spanningen vermindert en ontmoediging voorkomt.

Via gesprekken en zorgoverlegmomenten worden individuele zorgvragen bekeken.

Voor meer specifieke info en vragen: zorgms@steinerschoolgent.be

Het zorgteam

Op onze school werken twee leerlingenbegeleiders nauw samen. Jozefien Poppe en Fleur Verborgt vormen samen met Sylvie De Vogelaere van de directie en Nicola De Cono als schoolarts het zorgteam.

CLB

Wij werken samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding:

Vrij CLB regio Gent
Vestiging Holstraat
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 09 277 84 00
info@vclbgent.be

Open van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30 of na telefonische afspraak.

CLB-contactpersoon middelbare school: Goedele D’Heu (psycholoog/pedagoog)