Privacyverklaring

De Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent houden zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In onze nieuwe privacyverklaring worden o.a. de volgende punten uitgelegd:

 • Welke persoonsgegevens wij bewaren.
 • Met welk doel wij je persoonsgegevens bewaren.
 • Wat je rechten zijn.

Je hebt recht op inzage en aanpassing van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met info@steinerschoolgent.be.

Heb je vragen over onze privacyverklaring of een gerelateerde vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@steinerschoolgent.be.

 

Dat betekent dat de Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. De doelen en categorieën persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze Privacyverklaring;
 • je persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor je toestemming gaf;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf (bijvoorbeeld wanneer een registratie op het registratieformulier resulteert in een inschrijving op school of wanneer een sollicitatie resulteert in een aanwerving op school);
 • op de hoogte zijn van jouw rechten over je persoonsgegevens en die zal respecteren.

De Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je vragen, neem gerust contact op via:

Vrije R. Steinerschool Basisschool – Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent
Kasteellaan 54 – 9000 Gent – tel. 09 235 28 00 – info@steinerschoolgent.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent verwerken je persoonsgegevens voor volgende doelen met volgende rechtsgronden:

   Volgens taak van algemeen belang

 • Aanmaken van registratieformulieren ter voorbereiding van een aanmelding of inschrijving, conform de wettelijke opdracht.
 • Verwerken van sollicitatiegegevens ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek.

   Om een dienstverlening te kunnen te kunnen uitvoeren

 • Verwerken van inschrijvingsgegevens voor activiteiten ingericht door de school.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens, kenmerken en voorkeur noodzakelijk ter voorbereiding van een aanmelding of inschrijving van kinderen en jongeren op een school: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, schoolkeuze en klas.
 • Persoonlijke identiteitsgegevens, kenmerken en voorkeur noodzakelijk ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek: cv en gemotiveerde sollicitatiebrief.
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

De Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we toestemming hebben. Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft, zullen de Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent altijd helder en transparant over het doel communiceren.

 

Persoonsgegevens bezorgen aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen de Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent aan derde partijen doorgeven, als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • webhosting;
 • het bouwen, beheren en onderhouden van onze website;
 • het versturen van aankondigingen;
 • de analyse van geanonimiseerde en geaggregeerde gebruikersgegevens voor optimalisatie van de website;
 • beeldmateriaal bij inhoudelijke stukken waarop de afgebeelde persoon duidelijk identificeerbaar is;
 • de verwerking van (oud-)leerlingen- en (oud-)medewerkersadministratie.

De Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).

 

Bewaartermijn

De Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

De Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom:

 • Alle personen die namens de Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent kennis kunnen nemen van je gegevens, moeten die geheim houden. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit.

 

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kan altijd vragen om de gegevens die de Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent over je hebben, in te kijken en eventueel te corrigeren.
De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen.
Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Met die vragen kan je terecht op info@steinerschoolgent.be.
Om misbruik te voorkomen, kunnen de Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent bij contact vragen om je adequaat te identificeren.

 

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen de Vrije R. Steinerschool Basisschool en de Middelbare Steinerschool Vlaanderen Gent je om daarover direct contact met ons op te nemen via info@steinerschoolgent.be. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.