Bovenbouw

Vanaf de negende klas is de adolescentie duidelijk ingezet en geldt een andere opvoedkundige aanpak.

Naast de klasleerkracht die de klasgroep meer coördinerend begeleidt, worden de vakken door gespecialiseerde vakleerkrachten gegeven. Nu worden het abstractievermogen, de oordeelsvorming en de groeiende zelfstandigheid ten volle aangesproken. Een gezond oordeelsvermogen stelt als voorwaarden: een zorgvuldige waarneming, een verdere scholing van het innerlijk beeldend vermogen en een helder denken.

Opvoeden betekent nu juist het kind en de jonge mens zo begeleiden in zijn ontwikkeling dat hij een innerlijk vrij en zelfstandig wezen wordt, dat in staat is verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen te nemen, ook in moreel opzicht. Waar het dus op aankomt is aan elk kind de kans te geven de mogelijkheden waarover het beschikt zo goed mogelijk te laten ontplooien. Dan groeit het immers op tot een mens die in staat is om in de samenleving waarin hij of zij terecht gaat komen, zelfstandige keuzes te maken, te oordelen en de eigen begaafdheden in te zetten en verder te ontwikkelen.

Om tegemoet te komen aan de toenemende verscheidenheid aan interesses, krijgen de leerlingen van de derde graad aso naast de algemene basis, de mogelijkheid om eigen accenten te leggen. Via optievakken kan de inhoud van het lesprogramma naar keuze worden bijgekleurd. Uit vier modules (kunst, maatschappij, talen en wetenschappen) kunnen twee modules gekozen worden.

Wie voor kunst kiest krijgt etsen, lichaamsexpressie, steensculptuur en levend portret als extra vakken.

In de module maatschappij komen hele eigentijdse onderwerpen aan bod zoals ecologie, individuele ontplooiing in onze maatschappij, salutogenese (omtrent een persoonlijke gezondmakende levensstijl), en kenmerken van een moreel hoogstaande cultuur (vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid).

Bij de talen vindt men de gelegenheid tot expressie in het Engels (ook in toneelvorm), tot conversatie in het Frans en ook de mogelijkheid om Duits als vierde taal te leren.

Wie wetenschappen kiest breidt het basispakket van wiskunde uit tot 5 uren wiskunde en krijgt ook extra biologie, scheikunde en fysica.

Lessentabel middelbare school aso

Lessentabel 2de graad tso Bouw- en houtkunde